Научноистраживачки рад на Универзитету у Приштини, односно факултетима у саставу Универзитета, остварује се кроз пројекте основних истраживања, технолошког развоја и интегралних и интердисциплинарних истраживања. Уметничкоистраживачки рад на Универзитету у Приштини, подразумева стваралаштво, интерпретацију и уметничко истраживање, а остварује се кроз уметничке пројекте.

У оквиру пројектног циклуса Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије који се реализује од 2011. год., на Универзитету у Приштини се реализује 77 пројеката, од којих су факултети у састава Универзитета носиоци девет пројеката, а партнери у 68 пројеката. На овим пројектима је ангажовано 226 наставника и сарадника у настави Универзитета у Приштини.

Претраживање пројеката
Назив пројекта Број пројекта Носилац Тип пројекта
Развој модела мале хидроелектране за изоловано напајање рибњака и микромреже са различитим обновљивим изворима енергије  33046 ФТН ТР
Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема  37016 МЕД ТР
Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије  41018 МЕД ИИИ
Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримента и опсервацији и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима  44007 МЕД ИИИ
Грађа и васкуларизација видног система  175030 МЕД ОИ
Значај ране дијагностике синдрома опструктивне апнеје у спавању код возача професионалаца који управљају моторним возилима  175081 МЕД ОИ
Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије  33029 ФТН ТР
Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник  33045 ФТН ТР
Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“  47016 ФТН ИИИ
Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера  35026 ФТН ТР
Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама  32037 ФТН ТР
Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије  42006 ФТН ИИИ
Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала  35034 ФТН ТР
Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима  172037 ФТН ОИ
Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање  43007 ФТН ИИИ
Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система  32023 ФТН ТР
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању  44006 ФТН ИИИ
Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала  172034 ФТН ОИ
Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна  35006 ФТН ТР
Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона  33016 ФТН ТР
Динамика хибридних система сложених структура. Механика материјала  174001 ФТН ОИ
Вискоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова  174005 ФТН ОИ
Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима  174024 ФТН ОИ
Преклиничка испитивања биоактивних супстанци  41010 ФТН ИИИ
Проучавање утицаја третирања на диелектричне, оптичке, магнетне и особине површина кристалних и полимерних система  171029 ФТН ОИ
Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема  32036 ФТН ТР
Развој технолошких поступака ливења под утицајем електромагнетног поља и технологија пластичне прераде у топлом стању четворокомпонентних легура Al-Zn за специјалне намене  34002 ФТН ТР
Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима  45001 ФТН ИИИ
Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији  36017 ФТН ТР
Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Републике Србије  47015 ФСФВ ИИИ
Људска права и вредности у биомедицини – Демократизација одлучивања у здравству и имплеметанција  179023 ПРА ОИ
Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности и културе  178019 ФИЛ ОИ
Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција  47023 ФИЛ ИИИ
Модернизација западног Балкана  177009 ФИЛ ОИ
Српска уметност 20. века: Национално и Европа  177013 ФИЛ ОИ
Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду  178011 ФИЛ ОИ
Дијалектолошка истраживања српског језичког простора  178020 ФИЛ ОИ
Опис и стандардизација савременог српског језика  178021 ФИЛ ОИ
Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије  179013 ФИЛ ОИ
Ефекти егзистенцијалне несигурности на појединца и породицу у Србији  179022 ФИЛ ОИ
Историја српске филозофије  179064 ФИЛ ОИ
Организационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште  179001 ЕКО ОИ
Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција  179009 УчФ ОИ
Материјална и духовна култура Косова и Метохије  178028 УчФ ОИ
Методе нумеричке и нелинеарне анализе са применама  174002 УчФ ОИ
Утицај кохлеарне имплатације на едукацију глувих и наглувих особа  179055 УчФ ОИ
Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији – ИНГЕМА_С  41028 ПМФ ИИИ
Вишескално структурирање полимерних нанокомпозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора  45022 ПМФ ИИИ
Фотонске компоненте и системи  171011 ПМФ ОИ
Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним мoлекулима  172023 ПМФ ОИ
Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена  172047 ПМФ ОИ
Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима  172061 ПМФ ОИ
Минерални стрес и адаптације биљака на маргиналним пољопривредним земљиштима  173028 ПМФ ОИ
Геометрија, образовање и визуелизација са применама  174012 ПМФ ОИ
Проблеми Нелинеарне анализе, Теорије оператора, Топологије и примене  174025 ПМФ ОИ
Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије  176017 ПМФ ОИ
Биодиверзитет као потенцијал у екоремедијационим технологијама оштећених екосистема  31080 ПМФ ТР
Реконфигурабилне високо-поуздане платформе мале потрошње  32009 ПМФ ТР
Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 kW  33009 ПМФ ТР
Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције  34025 ПМФ ТР
Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике  35030 ПМФ ТР
Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима  172036 ПОЉ ОИ
Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара  31001 ПОЉ ТР
Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије  31054 ПОЉ ТР
Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима  31092 ПОЉ ТР
Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима  31016 ПОЉ ТР
Органска пољопривреда: Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера  31027 ПОЉ ТР
Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа  31051 ПОЉ ТР
Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста 47004 ФУ ИИИ
Традиција и трансформација: историјско наслеђе и национални идентитет у Србији у 20. веку 47019 ФУ ИИИ
  • ТР – технолошки развој

  • ОИ – основна истраживања

  • ИИИ – интегрална и интердисциплинарна истраживања