Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је државни универзитет, на коме студира око 9000 студената на свим нивоима студија. На Универзитету је запослен 794 наставника и сарадника у настави, као и 368 административно-стручних сарадника. Универзитет функционише у саставу образовног система Републике Србије и члан је Конференције универзитета Србије.

Организација Универзитета уређена је ускладу са Законом о високом образовању Републике Србије и Статутом Универзитета, као и са другим релевантним нормативним актима. Орган управљања Универзитета је Савет Универзитета, који броји 19 чланова (10 представника факултета, шест представника оснивача и три представника студената). Радом Савета руководи председник Савета који се бира из реда представника факултета.

Орган пословођења Универзитета је ректор. Ректору у раду помажу проректори, менаџер и генерални сектретар Универзитета.

Стручни органи Универзитета су: Сенат и стручна већа. Стручни органи одлучују о питањима од интереса за остваривање наставног, научног, уметничког и истраживачког рада. Сенат чине ректор, проректори, декани факултета и по један редовни професор са сваког факултета у саставу Универзитета. Ректор је председник Сената.

У остваривању интегративних функција Универзитета и вођења јединствене политике чији је циљ стално унапређење квалитета наставе, научноистраживачког и уметничког рада, иновационе делатности и пружања подршке студентима у академском и каријерном развоју на Универзитету делују: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Канцеларија за обезбеђење и унапређење квалитета, Етички одбор, Центар за мултидисцилинарне студије и научноистраживачку делатност; Центар за развој каријере и Алумни клуб.

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици данас је од изузетног значаја за опстанак српског народа на Косову и Метохији и то је његова егзистенцијална потреба. Многи млади људи, који студирају на овом универзитету, остају да живе и раде на Косову и Метохији. Они ту формирају своје породице и својим знањем и стручним радом непосредно утичу на бржи друштвено-економски развој ове покрајине и српског друштва на Косову и Метохији.