Етички одбор

Eтички одбор у поступку утврђивања неакадемског понашања на Универзитету у Приштини поступа као другостепени орган за професионалну етику, односно поступа као првостепени орган када се ради о запосленима у Секретаријату Универзитета односно органу пословођења факултета.

Чланове Етичког одбора именује Сенат Универзитета на предлог ректора.

Етички одбор има седам чланова, од којих су пет из реда наставника и то по један из сваког научног поља, један из реда студената и један из реда запослених у стручној служби Универзитета. За сваког члана Етичког одбора именује се заменик.

Мандат чланова Етичког одбора траје четири године, а мандат представника студената траје једну годину.

Етички одбор има секретара кога именује ректор. Секретар врши стручно административне послове за потребе Етичког одбора. Председника и заменика председника бирају чланови Етичког одбора на конститутивној седници.

Поступак пред Етичким одбором (када поступа у првостепеном поступку) покреће се подношењем захтева за утврђивање неакадемског понашања.

Захтев за утврђивање неакадемског понашања могу поднети запослени на Универзитету или другој високошколској установи, студенти и друга физичка лица, као и органи и тела Универзитета и других високошколских установа и научноистраживачких организација, када постоји основана сумња да је рад другог лица настао као резултат неког од облика неакадемског понашања.

Етички одбор изриче меру која представља израз неслагања универзитетске академске заједнице са неакадемским понашањем, као друштвено неприхватљивим поступањем. Мере имају првенствено за циљ безусловно ограђивање Универзитета и факултета од наведеног понашања, као и упућивање поруке најширој јавности да су такви облици понашања непримерени члановима универзитетске академске заједнице.

Чланови Етичког одбора

Др ум. Сузана Вучковић, редовни професор председник Факултет уметности
Др Драгана Сарајлић, редовни професор заменик члана Факултет уметности
Милош Суботић, стручни сарадник секретар Секретаријат Универзитета
Др Далиборка Поповић, ванредни професор заменик председника Учитељски факултет
Др Саша Станојевић, ванредни професор заменик члана Филозофски факултет
Др Живче Шаркоћевић ванредни професор члан Факултет техничких наука
Др Небојша Лалић, редовни професор заменик члана Пољопривредни факултет
Др Војкан Несторовић, редовни професор члан Медицински факултет
Др Јована Милошевић, доцент заменик члана Медицински факултет
Др Данијел Ђошић, доцент члан Природно-математички факултет
Др Бојана Лабан, доцент заменик члана Природно-математички факултет
Млађан Мирић, стручни сарадник члан Секретаријат Универзитета
Валентина Драшкић, стручни сарадник заменик члана Секретаријат Универзитета
 Данијел Јовановић, студент члан Економски факултет
Јована Шмигић, студент заменик члана Филозофски факултет