Етички одбор

Eтички одбор у поступку утврђивања неакадемског понашања на Универзитету у Приштини поступа као другостепени орган за професионалну етику, односно поступа као првостепени орган када се ради о запосленима у Секретаријату Универзитета односно органу пословођења факултета.

Чланове Етичког одбора именује Сенат Универзитета на предлог ректора.

Етички одбор има седам чланова, од којих су пет из реда наставника и то по један из сваког научног поља, један из реда студената и један из реда запослених у стручној служби Универзитета. За сваког члана Етичког одбора именује се заменик.

Мандат чланова Етичког одбора траје четири године, а мандат представника студената траје једну годину.

Етички одбор има секретара кога именује ректор. Секретар врши стручно административне послове за потребе Етичког одбора. Председника и заменика председника бирају чланови Етичког одбора на конститутивној седници.

Поступак пред Етичким одбором (када поступа у првостепеном поступку) покреће се подношењем захтева за утврђивање неакадемског понашања.

Захтев за утврђивање неакадемског понашања могу поднети запослени на Универзитету или другој високошколској установи, студенти и друга физичка лица, као и органи и тела Универзитета и других високошколских установа и научноистраживачких организација, када постоји основана сумња да је рад другог лица настао као резултат неког од облика неакадемског понашања.

Етички одбор изриче меру која представља израз неслагања универзитетске академске заједнице са неакадемским понашањем, као друштвено неприхватљивим поступањем. Мере имају првенствено за циљ безусловно ограђивање Универзитета и факултета од наведеног понашања, као и упућивање поруке најширој јавности да су такви облици понашања непримерени члановима универзитетске академске заједнице.

Чланови Етичког одбора

проф. др Олга Јовић председник Правни факултет
проф. др Небојша Стошић заменик председника Економски факултет
Милош Суботић, стручни сарадник секретар Секретеријат Универзитета
проф. др Саја Косановић члан Факултет техничких наука
проф. др Миле Петровић заменик члана Факултет техничких наука
проф. др Драган Јанковић члан Пољопривредни факултет
проф. др Саша Бараћ заменик члана Пољопривредни факултет
проф. др Дијана Мирић члан Медицински факултет
проф. др Бојана Божовић Кисић заменик члана Медицински факултет
проф. др Саша Божидаревић члан Факултет уметности
проф. др Сузана Вучковић заменик члана Факултет уметности
Млађан Мирић, стручни сарадник члан Секретеријат Универзитета
Валентина Драшкић, стручни сарадник заменик члана Секретеријат Универзитета
Стефан Терентић, студент члан Економски факултет
Милош Ордић, студент заменик члана Филозофски факултет