Орган управљања Универзитета је Савет Универзитета.

Савет Универзитета има 19 чланова од којих је 10 представника факултета, 6 представника оснивача и 3 представника из реда студената.

Избор и разрешење чланова Савета врши се тајним гласањем.

Мандат чланова Савета Универзитета је четири године. Мандат чланова Савета Универзитета из реда студената је две године.

Ректор, проректори и менаџер Универзитета учествују у раду Савета без права одлучивања.

Чланове Савета Универзитета из реда представника факултета бирају наставно – научна већа, односно наставно – уметничко веће факултета, тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова већа.

Студентски парламент Универзитета бира чланове Савета Универзитета из реда студената тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Парламента.

Радом Савета руководи председник Савета.

Председник Савета бира се из реда чланова – представника факултета.

Председник Савета бира се тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

др Бранко Михаиловић, редовни професор председник Медицински факултет
др Александра Костић Тмушић, ванредни професор заменица председника Филозофски факултет
Горан Ракић члан представник Владе Р. Србије
Срђан Поповић члан представник Владе Р. Србије
др Милан Милисављевић члан представник Владе Р. Србије
Иван Тодосијевић члан представник Владе Р. Србије
Винка Радосављевић члан представник Владе Р. Србије
др Александар Мартиновић члан представник Владе Р. Србије
др Веско Миленковић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Саша Бараћ, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Саша Атанасов, ванредни професор члан Правни факултет
др Ружица Мицић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Александар Мицић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
мр Марина Денић, редовни професор члан Факултет уметности
др Срђан Милосављевић, доцент члан Економски факултет
др Љиљана Пауновић, редовни професор члан Учитељски факултет
Данијел Јовановић студент, члан Медицински факултет
Михајло Стоисављевић студент, члан Правни факултет
Данило Тодосијевић студент, члан Економски факултет