Орган управљања Универзитета је Савет Универзитета.

Савет Универзитета има 19 чланова од којих је 10 представника факултета, 6 представника оснивача и 3 представника из реда студената.

Избор и разрешење чланова Савета врши се тајним гласањем.

Мандат чланова Савета Универзитета је четири године. Мандат чланова Савета Универзитета из реда студената је две године.

Ректор, проректори и менаџер Универзитета учествују у раду Савета без права одлучивања.

Чланове Савета Универзитета из реда представника факултета бирају наставно – научна већа, односно наставно – уметничко веће факултета, тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова већа.

Студентски парламент Универзитета бира чланове Савета Универзитета из реда студената тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Парламента.

Радом Савета руководи председник Савета.

Председник Савета бира се из реда чланова – представника факултета.

Председник Савета бира се тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

др Хаџи Милош Видаковић, ванредни професор председник Факултет за спорт и физичко васпитање
др Александар Мартиновић члан представник Владе Р. Србије
Горан Ракић члан представник Владе Р. Србије
Срђан Поповић члан представник Владе Р. Србије
проф. др Милан Милисављевић члан представник Владе Р. Србије
Иван Тодосијевић члан представник Владе Р. Србије
Винка Радосављевић члан представник Владе Р. Србије
др Зоран Милићевић, редовни професор члан Економски факултет
др Јулијана Рашић, редовни професор члан Медицински факултет
члан Пољопривредни факултет
др Јелена Беловић, ванредни професор члан Правни факултет
др Радомир Ивановић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Александар Чукарић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
мастер Марина Денић, редовни професор члан Факултет уметности
др Александра Костић Тмушић, ванредни професор члан Филозофски факултет
др Јелена Круљ, ванредни професор члан Учитељски факултет
Слађан Трајковић студент, члан Медицински факултет
Марко Томашевић студент, члан Правни факултет
Лука Јовановић студент, члан Филозофски факултет