Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад је делатност од посебног значаја за свеукупни развој Републике Србије заснован на знању, а заједно са високим образовањем, главни је чинилац и покретач привредног и укупног друштвеног развоја.

Научноистраживачка и уметничкоистраживачка делатност, јесте систематски стваралачки рад који се предузима ради откривања нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања у свим областима друштвеног развоја.

Универзитет у Приштини, односно факултети у оквиру Универзитета обављају  научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног и уметничког подмлатка, увођења студената у научноистраживачки, односно и уметничкоистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Универзитета.

На Универзитету у Приштини се данас реализује мноштво различитих активности у области научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада, које се испољавају кроз учешће у научним истраживањима, организацију научних скупова, издавање часописа и других научних публикација и нарочито кроз учешће у националним пројектима Владе Републике Србије.