Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је самостална високошколска установа, која у обављању своје делатности обједињује образовну, научноистраживачку, стручну, уметничку и иновациону делатност, као компоненте јединственог процеса високог образовања. У оквиру делатности високог образовања, Универзитет обавља научноистраживачку, уметничку, експертско – консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, уметничког рада и истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе и научног, уметничког, односно стручног рада (члан 5 Статута Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици).

Универзитет као највиша образовно-научна установа чија је основна улога обављање делатности у области високог образовања, научноистраживачког, односно уметничкоистраживачког рада, има јасно утврђене задатке и циљеве.

Основни задаци Универзитета су:

 • преношење научних, стручних и уметничких знања и вештина на свим врстама и нивоима студија, као и реализовање посебних програма за перманентно стручно усавршавање;
 • реализација научноистраживачких, односно уметничкоистраживачких пројеката, самостално и у сарадњи са другим установама у земљи и иностранству;
 • унапређење научног и уметничког стваралаштва и оспособљавање студената за примену стечених научних, односно уметничких знања и вештина у пракси;
 • објављивање и штампање научних, односно уметничких и стручних сазнања кроз издавачку делатност;
 • пружање потребних знања и услуга привредним субјектима у окружењу.

 

Основни задаци показују друштвену оправданост улоге Универзитета и одређују општи правац његове делатности и основ за препознавање приоритета Универзитета у будућности.

 

Основни циљеви Универзитета су:

 • перманентно унапређење образовног и научноистраживачког, односно уметничкоистраживачког процеса;
 • континуирано унапређење студијских програма и њихово прилагођавање најновијим светским достигнућима у науци, уметности и образовном процесу;
 • обезбеђивање неопходних ресурса потребних за реализацију делатности Универзитета;
 • стицање знања и вештина које ће наставницима и студентима омогућити ефикасну интеграцију у савремене научне, уметничке, привредне и друштвене токове;
 • сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу остваривања заједничких задатака и подстицања развоја;
 • омогућавање мобилности студената;
 • образовање свршених студената до краја живота;
 • стално унапређење система квалитета;
 • перманентна обука и научно и стручно усавршавање запослених;
 • стварање повољних организационих услова за коришћење савремених технологија и остваривање развојних програма.

Циљеви Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одређени су и Стратегијом обезбеђења квалитета. Приоритетни дугорочни циљеви Универзитета у Приштини су следећи:

– унапређење система обезбеђења квалитета на свим факултетима у оквиру Универзитета;

– континуирани рад на остваривању и сталном унапређењу квалитета високог образовања на свим подручјима и нивоима;

– подстицање развоја културе квалитета;

– осавремењавање студијских програма у складу са савременим токовима научног, уметничког и културног развоја, и увођења истраживања и садржаја којима се подстиче предузетништво, унапређују практичне вештине и компетенције;

– повећање ефикасности студирања;

– унапређење издавачке делатности Универзитета ради боље доступности стручних и општих информација;

– унапређење међународне отворености и сарадње Универзитета и његових факултета.

Основни циљеви Универзитета произилазе из основних задатака и одређују смер развоја Универзитета, и на основу њих се рационалним мерама остварује мисија Универзитета.

Квалитетно одређени циљеви воде укупној ефикасности процеса рада, а њиховим остварењем добијају се конкретни резултати којима Универзитет тежи и представљају основу за контролу и унапређење рада Универзитета.

Све активности Универзитета у Приштини су у складу са утврђеним основним задацима и циљевима, као и циљевима високог образовања Републике Србије.

 

Универзитет у Приштини својом историјом и бројем студената представља најзначајнију високошколску установу на простору АП КиМ и као таква има веома важну улогу у систему високошколског образовања у Републици Србији, са значајним утицајем на економски, социјални и културни развој, као и развој друштва у целини.

Oслањајући се на стандарде и смернице Националног савета за високо образовање, усклађене са Стандардима и смерницама за осигурање квалитета у европском подручју високог образовања (ЕNQА), Универзитет у Приштини и факултети у његовом саставу привржени су вредностима и принципима савременог европског високошколског образовања. Наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти Универзитета теже да

обезбеде стандарде у стицању знања и вештина уз помоћ транспарентног институционалног

система обезбеђења квалитета, чије ће функционисање обезбедити континуирано праћење,

процену, унапређивање и развој квалитета у свим областима рада.

Мисија Универзитета у Приштини јесте да кроз образовање, научноистраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице у целини, омогући достизање највиших академских стандарда и обезбеди стицање најквалитетнијих знања и вештина.

Универзитет у Приштини своју мисију остварује кроз образовање, научноистраживачки рад, међународну сарадњу и учешће у развоју друштвене заједнице у целини, омогућавајући и обезбеђујући достизање највиших академских стандарда и стицање најквалитетнијих знања и вештина.