Економски
факултет
Медицински
факултет
Пољопривредни
факултет
Правни
факултет
Природно-
математички факултет
Учитељски
факултет
Факултет за спорт и
физичко васпитање
Факултет техничких
наука
Факултет
уметности
Филозофски
факултет