Назив
Универзитет у Приштини
ПИБ
102076316
ЈББК
02293
Матични број
09018417
Обвезник ПДВ
Не
Шифра делатности
9542
Контакт
rektorat@pr.ac.rs
028/422-340
Овлашћено лице
Проф. др Небојша Арсић,
ректор
Број рачуна буџетских средстава
840-1489660-35,
код Управе за трезор, филијала Косовска Митровица
Број рачуна сопствених средстава
840-1489666-17,
код Управе за трезор, филијала Косовска Митровица

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

КАБИНЕТ РЕКТОРА
Мира Гурешић
Мира ГурешићШЕФ КАБИНЕТА
e-mail: mira.guresic@pr.ac.rs
Слободанка Тодић
Слободанка ТодићТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
e-mail: slobodanka.todic@pr.ac.rs
СЛУЖБА ЗА ОБРАЗОВНО-НАУЧНУ ДЕЛАТНОСТ
Наташа Пантић
Наташа ПантићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОБРАЗОВНО-НАУЧНУ ДЕЛАТНОСТ
e-mail: natasa.pantic@pr.ac.rs
Млађан Мирић
Млађан МирићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОБРАЗОВНО-НАУЧНУ ДЕЛАТНОСТ
e-mail: mladjan.miric@pr.ac.rs
Небојша Исаковић
Небојша ИсаковићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДЕНТЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
e-mail: nebojsa.isakovic@pr.ac.rs
СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Марина Благојевић
Марина БлагојевићШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
e-mail: marina.blagojevic@pr.ac.rs
Александра Вучковић
Александра ВучковићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
e-mail: aleksandra.vuckovic@pr.ac.rs
Никола Божовић
Никола БожовићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ
e-mail: nikola.bozovic@pr.ac.rs
СЛУЖБА ЗА МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ САРАДЊУ
Валентина Драшкић
Валентина ДрашкићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
e-mail: valentina.draskic@pr.ac.rs
Милош Суботић
Милош СуботићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
e-mail: milos.subotic@pr.ac.rs
АКАДЕМСКА РАЧУНАРСКА МРЕЖА
Иван Савић
Иван СавићСИСТЕМ ИНЖЕЊЕР
e-mail: ivan@pr.ac.rs
Милан Гвоздовић
Милан ГвоздовићПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
e-mail: milan.gvozdovic@pr.ac.rs