Назив
Универзитет у Приштини
ПИБ
102076316
ЈББК
02293
Матични број
09018417
Обвезник ПДВ
Не
Шифра делатности
9542
Контакт особа
Мр Љубиша Ђорђевић,
менаџер Универзитета
Овлашћено лице
Проф. др Здравко Витошевић,
ректор
Број рачуна буџетских средстава
840-1489660-35,
код Управе за трезор, филијала Косовска Митровица
Број рачуна сопствених средстава
840-1489666-17,
код Управе за трезор, филијала Косовска Митровица

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

КАБИНЕТ РЕКТОРА
Мира Гурешић
Мира ГурешићШЕФ КАБИНЕТА
e-mail: mira.guresic@pr.ac.rs
Слободанка Тодић
Слободанка ТодићТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
e-mail: slobodanka.todic@pr.ac.rs
СЛУЖБА ЗА ОБРАЗОВНО-НАУЧНУ ДЕЛАТНОСТ
Зорица Антељ
Зорица АнтељСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОБРАЗОВНО-НАУЧНУ ДЕЛАТНОСТ
e-mail: zorica.antelj@pr.ac.rs
Млађан Мирић
Млађан МирићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОБРАЗОВНО-НАУЧНУ ДЕЛАТНОСТ
e-mail: mladjan.miric@pr.ac.rs
Небојша Исаковић
Небојша ИсаковићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДЕНТЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
e-mail: nebojsa.isakovic@pr.ac.rs
СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Марина Благојевић
Марина БлагојевићШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
e-mail: marina.blagojevic@pr.ac.rs
Урош Биговић
Урош БиговићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
e-mail: uros.bigovic@pr.ac.rs
Александра Вучковић
Александра ВучковићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
e-mail: aleksandra.vuckovic@pr.ac.rs
СЛУЖБА ЗА МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ САРАДЊУ
Валентина Драшкић
Валентина ДрашкићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
e-mail: valentina.draskic@pr.ac.rs
Милош Суботић
Милош СуботићСАМОСТАЛНИ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
e-mail: milos.subotic@pr.ac.rs
АКАДЕМСКА РАЧУНАРСКА МРЕЖА
Иван Савић
Иван СавићСИСТЕМ ИНЖЕЊЕР
e-mail: ivan@pr.ac.rs
Милан Гвоздовић
Милан ГвоздовићПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
e-mail: milan.gvozdovic@pr.ac.rs