Опште информације

Признавања стране високошколске исправе спроводи се ради утврђивања права имаоца исправе у погледу наставка образовања и укључивања у одговарајуће нивое високог образовања на факултетима Универзитета у Приштини.

Право на наставак образовања подразумева право носиоца исправе да започето образовање у иностранству настави укључивањем на одређени ниво високог образовања или да се упише на одговарајући студијски програм који реализују факултети Универзитета у Приштини.

Поступак признавања стране високошколске исправе и потребна документација

Поступак се покреће подношењем захтева за признавање стране високошколске исправе у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Приштини, у три примерка на прописаном обрасцу.

Кандидат, уз захтев за признавање стране високошколске исправе, подноси следећу документацију:

– два примерка оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи;

– два примерка превода докумената оверених од стране овлашћеног судског тумача*;

– два примерка оверене фотокопије списка положених испита, уколико није издат додатак дипломи;

– два примерка превода списка положених испита, оверене од стране овлашћеног судског тумача*;

– два примерка оверене фотокопије уверења о пређеном делу студијског програма са списком положених испита;

– доказ о плаћеним трошковима поступка и

– доказ о насталој промени имена или презимена.

Уколико је то неопходно, у току поступка признавања од кандидата може бити затражено да поднесе и додатну документацију.

Кандидат који покреће поступак ради наставка образовања на специјалистичким академским студијама, односно докторским академским студијама, доставља и документацију са основних и мастер академских студија, без обзира на то да ли су високошколске исправе са тих нивоа високог образовања стечене у иностранству или Републици Србији.

Наведена документација може се предати у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Приштини у згради Ректората Универзитета у Приштини (Филипа Вишњића б.б, 38220 Косовска Митровица), сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова или послати путем поште.

Накнаде за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Приштини, износи 12.000,00 динара. Наведени износ кандидат је дужан да уплати на текући рачун факултета на коме жели да настави студије и Универзитета у Приштини и то:

  • 6.000,00 динара на текући рачун факултета и
  • 6.000,00 динара на текући рачун Универзитета у Приштини (по инструкцији за плаћање)

Потврда о започетом поступку признавања издаје се на захтев кандидата, под условом да је документација коју је приложио потпуна. За издавање потврде кандидат је дужан да на рачун Универзитета у Приштини уплати посебне трошкове, у износу од 2.000 динара (по инструкцији за плаћање).

По пријему уредног захтева, Универзитет у Приштини прибавља од Агенције за квалификације Републике Србије податке о акредитацији стране високошколске установе на којој је исправа стечена и студијског програма који је кандидат савладао. Уколико су установа и програм акредитовани, о захтеву кандидата одлучује стручна комисија за признавање страних високошколских исправа обављањем поступка вредновања страног студијског програма, на основу критеријума садржаних у Правилнику о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања на Универзитету у Приштини. Поступак признавања окончава се доношењем решења.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања обавља се у складу са Правилником о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања на Универзитету у Приштини.

Додатне информације

Кандидат није у обавези да преводи документацију високошколских исправа стечених у: Босни и Херцеговини, Републици Македонији, Републици Словенији, Републици Хрватској и Црној Гори, под условом да су те исправе издате на неком од следећих службених језика наведених држава: босански, македонски, словеначки, српски, хрватски и црногорски, осим уколико то накнадно не затражи надлежни орган у поступку вредновања и признавања.

Дипломе стечене у СФРЈ, СРЈ, СЦГ и Републици Српској – Високошколске исправе стечене у СФРЈ – до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора – до 16. јуна 2006. године и у Републици Српској не подлежу поступку признавања и производе исто правно дејство као јавне исправе издате у Републици Србији.

Контакт и радно време за пријем странака

Све додатне информације за признавање ради наставка образовања могу се добити путем електронске поште milos.subotic@pr.ac.rs или телефона на број 028-422-340 и лично, у оквиру радног времена Канцеларије за међународну сарадњу Универзитета у Приштини у периоду од 08:00 – 15:00 часова (зграда Ректората Универзитета у Приштини ул. Филипа Вишњића б.б, 38220 Косовска Митровица).

Признавање ради запошљавања

Сходно Закону у високом образовању признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Агенција за квалификације Републике Србије.

Признавање средњошколских исправа

Признавање страних средњошколских исправа ради наставка образовања спроводи Агенција за квалификације Републике Србије.