Стручна већа се формирају за обављање одређених послова из одговарајуће научне, уметничке и стручне области, утврђене у оквиру образовно-научних, односно, образовно-уметничких поља, у складу са Законом.

Стручно веће има од 9 до 11 чланова, који се именују, по правилу, из реда редовних професора факултета у саставу Универзитета.

Када факултети немају довољан број редовних професора, компетентних за научно поље стручног већа, члан стручног већа може бити и ванредни професор, компетентан за научну област. Број ванредних професора у стручном већу не може бити већи од 1/3 укупног броја чланова већа. Када факултети немају довољан број редовних професора, за члана стручног већа могу изабрати професора са другог факултета на Универзитету. Уколико стручно веће броји 9 (девет) чланова, број професора са другог факултета не може бити већи од 2 (два), односно, уколико стручно веће броји 11 (једанаест) чланова, број професора са других факултета не може бити већи од 3 (три).

У случајевима разматрања предлога за избор наставника у звање редовног професора, ванредни професори не учествују у гласању.

Председника и чланове стручног већа бира Сенат, на предлог наставно-научних, односно наставно-уметничког-научног већа факултета. Мандат председника и чланова стручног већа траје 3 године.

Стручно веће послове из своје надлежности обавља на седницама.

Стручно веће може пуноважно да ради и одлучује ако седници присуствује већина укупног броја чланова.

Стручно веће одлучује већином гласова укупног броја чланова, изузев у случају давања мишљења о предлогу за избор редовног професора, када стручно веће одлучује већином гласова укупног броја чланова стручног већа из реда редовних професора.

Стручно веће одлучује јавним гласањем осим у случајевима предвиђеним законом, статутом и пословником.

Рад стручних већа детаљније се уређује Пословником о раду стручних већа Универзитета у Приштини.

Универзитет има:

Стручно веће за природно-математичке науке
Стручно веће за правно-економске науке
Стручно веће за медицинске науке
Стручно веће за техничко-технолошке науке
Стручно веће за уметничке области
Стручно веће за филозофске, филолошке, историјске и социолошке науке
Стручно веће за биотехничке науке
Стручно веће за спорт и физичко васпитање

др Ранко Симоновић, редовни професор председник Природно-математички факултет
др Владица Стојановић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Ненад Драшковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Ружица Мицић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Хранислав Милошевић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Татјана Јакшић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
др Славица Ћирић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Стефан Панић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Бранко Дрљача, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Радомир Ивановић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Негован Стаменковић, редовни професор члан Природно-математички факултет
др Љубомир Митровић, редовни професор председник Правни факултет
др Александар Доганџић, редовни професор члан Економски факултет
др Небојша Стошић, редовни професор члан Економски факултет
др Љиљана Арсић, редовни професор члан Економски факултет
др Јелена Божовић, редовни професор члан Економски факултет
др Славиша Трајковић, редовни професор члан Економски факултет
др Драгана Миленковић, редовни професор члан Економски факултет
др Сава Аксић, редовни професор члан Правни факултет
др Братислав Милановић, редовни професор члан Правни факултет
др Слободанка Перић, ванредни професор члан Правни факултет
др Олга Јовић Прлаиновић, редовни професор члан Правни факултет
др Дијана Мирић, редовни професор председник Медицински факултет
др Јасна Павловић, редовни професор члан Медицински факултет
др Љиљана Поповић, редовни професор члан Медицински факултет
др Саша Совтић, редовни професор члан Медицински факултет
др Јулијана Рашић, редовни професор члан Медицински факултет
др Милош Мирковић, редовни професор члан Медицински факултет
др Бранко Михаиловић, редовни професор члан Медицински факултет
др Александар Павловић, редовни професор члан Медицински факултет
др Љиљана Шуловић, редовни професор члан Медицински факултет
др Наташа Ђукић-Мацут, редовни професор члан Медицински факултет
др Јован Младеновић, редовни професор члан Медицински факултет
др Миле Петровић, редовни професор председник Факултет техничких наука
др Јордан Радосављевић, редовни професор члан Факултет техничких наука
др Љубинко Савић, редовни професор члан Факултет техничких наука
др Велимир Дутина, редовни професор члан Факултет техничких наука
др Бранко Пејовић, редовни професор члан Факултет техничких наука
др Гордана Милентијевић, редовни професор члан Факултет техничких наука
др Милутин Милосављевић, редовни професор члан Факултет техничких наука
др Срђан Јовић, редовни професор члан Факултет техничких наука
др Саја Косановић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
мр Пеко Никчевић, редовни професор председник Факултет уметности
мр Ервин Ћатовић, редовни професор члан Факултет уметности
мр Светлана Бабић, редовни професор члан Факултет уметности
др Сузана Вучковић, редовни професор члан Факултет уметности
мр Небојша Милошевић, редовни професор члан Факултет уметности
мр Андријана Виденовић, редовни професор члан Факултет уметности
др Вера Обрадовић-Љубинковић, редовни професор члан Факултет уметности
мр Зорица Фуруновић-Ђорђевић, редовни професор члан Факултет уметности
мастер Марина Денић, редовни професор члан Факултет уметности
Јасмина Новокмет, редовни професор члан Факултет уметности
мр Александра Трајковић, редовни професор члан Факултет уметности
др Јасна Парлић Божовић, редовни професор председник Филозофски факултет
др Валентина Питулић, редовни професор члан Филозофски факултет
др Голуб Јашовић, редовни професор члан Филозофски факултет
др Александар Петровић, редовни професор члан Филозофски факултет
др Глигор Самарџић, редовни професор члан Филозофски факултет
др Небојша Лазић, ванредни професор члан Филозофски факултет
др Мирослав Крстић, редовни професор члан Филозофски факултет
др Владан Виријевић, редовни професор члан Филозофски факултет
др Снежана Башчаревић, редовни професор члан Учитељски факултет
др Невенка Зрнзевић, ванредни професор члан Учитељски факултет
др Љиљана Пауновић, ванредни професор члан Учитељски факултет
др Славиша Гуџић, редовни професор председник Пољопривредни факултет
др Милан Биберџић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Драгана Грчак, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Горан Максимовић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Саша Бараћ, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Биса Радовић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Славиша Стојковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Драган Јанковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Ненад Драшковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
др Топлица Стојановић, редовни професор председник Факултет за спорт и физичко васпитање
др Евагелиа Боли, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Јадранка Коцић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Раде Стефановић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Бранимир Мекић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Веско Миленковић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Биљана Витошевић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Зоран Савић, ванредни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
др Слађан Каралеић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање