Сенат је највиши стручни орган Универзитета. Сенат има 23 члана и чине га ректор, проректори, декани факултета и по један редовни професор са сваког факултета у саставу Универзитета.

Председник Сената Универзитета је Ректор.

Када се одлучује о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, измену студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Сената учествује пет представника студената, који улазе у састав укупног броја чланова Сената.

Чланове Сената бирају наставно-научна, односно наставно-уметничкo-научнo већe факултета у саставу Универзитета.

Мандат чланова Сената траје три године. Мандат чланова Сената – представника студената траје две године.

Сенат пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова. Сенат одлучује већином гласова укупног броја чланова. Сенат одлуке доноси јавним гласањем, осим у случајевима предвиђеним законом, овим статутом и пословником. Надлежности Сената су уређене Статутом. Рад Сената ближе се уређује Пословником о раду Сената Универзитета у Приштини.

Проф. др Небојша Арсић ректор, председник Факултет техничких наука
Проф. др Владимир Боранијашевић проректор, члан Правни факултет
Проф. др Јордан Радосављевић проректор, члан Факултет техничких наука
Проф. др Тања Вујовић декан, члан Економски факултет
Проф. др Татјана Новаковић декан, члан Медицински факултет
Проф. др Слободанка Перић декан, члан Правни факултет
Проф. др Дејан Гурешић декан, члан Природно-математички факултет
Проф. др Божидар Милошевић декан, члан Пољопривредни факултет
Проф. др Весна Минић декан, члан Учитељски факултет
Проф. др Љубиша Лилић декан, члан Факултет за спорт и физичко васпитање
Проф. др Срђан Јовић декан, члан Факултет техничких наука
Проф. мр Естер Милентијевић декан, члан Факултет уметности
Проф. др Звездан Арсић декан, члан Филозофски факултет
Проф. др Драгана Миленковић члан Економски факултет
Проф. др Јасна Павловић члан Медицински факултет
Проф. др Сава Аксић члан Правни факултет
Проф. др Негован Стаменковић члан Природно-математички факултет
Проф. др Славиша Гуџић члан Пољопривредни факултет
Проф. др Бранко Ристић члан Учитељски факултет
Проф. др Верољуб Станковић члан Факултет за спорт и физичко васпитање
Проф. др Петар Спалевић члан Факултет техничких наука
Проф. мр Пеко Никчевић члан Факултет уметности
Проф. др Јасна Парлић-Божовић члан Филозофски факултет
Сара Петронијевић студент, члан Природно-математички факултет
Јована Башчаревић студент, члан Учитељски факултет
Анђела Јордановић студент, члан Факултет уметности
Данијел Јовановић студент, члан Медицински факултет
Александар Лабан студент, члан Правни факултет