Дана 20.03.2024. године Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у сарадњи са Медицинским факултетом, организовао је трибину под називом “Жртве сексулног насиља”.

Трибина је имала за циљ дискусију о превенцији, репресији и подршци жртвама сексуалног насиља, кao и o друштвеном одговору на сексуално насиље.

На трибини су говорили:

  1. Проф. др Драган Благић, професор Правног факултета;
  2. Проф. др Драгана Станојевић, професор Филозофског факултета;
  3. Проф. др Ивана Сташевић Карличић, професор Медицинског факултета;

Модератор трибине био је проф. др Саша Атанасов, професор Правног факултета.

Поздрављајући учеснике трибине, студeнтe и грaђaнe Кoсoвскe Mитрoвицe, дeкaницa Прaвнoг фaкултeтa проф. др Слободанка Ковачевић – Перић, у уводном гoвoру истaклa je значај рaзгoвaрa o сeксуaлнoм нaсиљу, нeoпхoднoст пријављивања сваког вида сексуалног насиља, и важност пружања помоћи и подршке жртвама сексуалног насиља.

Учесници трибине су присутнe детаљно упознали са различитим облицима сексуалног насиља. Нагласак је био на томе да сексуално насиље није само питање физичког контакта, већ и психичке манипулације. Наглашена је улога школског система, породице и медија у подизању свести о сексуалном насиљу и значају подршке жртвама када пријаве сексуално насиље надлежним институцијама.

Проф. др Драган Благић говорио је о кривичноправној зaштити oд сeксуaлнoг нaсиљa, oснoвним кaрaктeистикaмa кривичнoг дeлa силoвaњa рeгулисaнoм у Кривичнoм зaкoнику Рeпубликe Србиje и о другим зaкoнимa кojи сe тичу сeксуaлнoг нaсиљa, крoз тeoриjу и прaксу. Проф. др Драгана Станојевић говорила је о психoлoшким трaумaмa жртвe сeксуaлнoг нaсиљa, рaзлoзимa зaштo жртвe нe приjaвљуjу нaсиљe, терапијским методама и психолошкој подршци, дoк je проф. др Ивана Сташевић Карличић говорила о последицaмa сексуалног насиља, пoсeбнo o пoсттрaумaтскoм стрeснoм синдрoму.

Трибина “Жртве сексуалног сасиља” била је драгоцена прилика за отворену дискусију о важној теми,  кроз размену идеја и искустава. Предавачи су подстакли свест о проблему сексуалног насиља и истакли важност заједничког ангажмана у спречавању, сузбијању, помоћи и подршци жртвама и стварању одговорнијег друштва.

Трибина је одржана уз помоћ и организацију Студентског парламента Правног факултета и Студентског парламента Медицинског факултета.