Јавни позив за пријаву CEEPUS мрежа је отворен  до 15. јануара 2023. године, а све установе које у програму учествују морају да приложе нов Letter of Intent.

Централна CEEPUS канцеларија у координацији са Националним CEEPUS канцеларијама земаља учесница програма отворила је позив за пријаву мрежа које ће бити активне у 2023/24. години.

CEEPUS мреже се одобравају на период од једне академске године, а мреже које су биле активне у претходном периоду потребно је да се пријаве поново, односно да продуже свој рад. Јавни позив је отворен и за оне установе које по први пут желе да узму учешће у програму, а у том случају заинтересоване установе имају могућност да  се прикључе већ постојећој или формирају нову мрежу, за шта је пожељно претходно искуство и учешће високошколске установе у програму. У CEEPUS мрежама могу учествовати и уже организационе јединице високошколске установе (до нивоа департмана, катедре), а право учешћа у CEEPUS програму имају високошколске установе чији је оснивач Р. Србија.

Средњоевропски програм универзитетске размене (Central European Exchange Programme for University Studies – CEEPUS) омогућава размену студената и наставног особља са високошколских установа из земаља учесница програма које се првенствено одвијају у оквиру тзв. мрежа. Мреже представљају партнерства високошколских установа земаља чланица CEEPUS програма и усмерене су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све установе учеснице конкретне мреже. Ова партнерства су груписана према ширим тематским областима.

Мреже формирају најмање три високошколске установе из најмање три земље учеснице програма, а неретко могу бројати и више од десет учесница. Приликом формирања мреже једна установа има улогу координатора читаве мреже и та установа је задужена за подношење пријаве и, у случају да мрежа буде одобрена, и будућу координацију рада мреже, док остале учеснице имају улогу партнера. Свака установа која учествује у раду мреже има свог представника тзв. локалну контакт особу, која је задужена за спровођње CEEPUS активности на тој високошколској установи.

Пријава мрежа врши се на централној платформи CEEPUS програма. Пријаву покреће и подноси координатор читаве мреже, а свака учесница у мрежи мора имати приложену одговарајућу документацију:

  • Letter of Endorsement– писмо подршке пријави мреже којим се потврђује да ће студенти са других партнерских установа унутар мреже бити изузети трошкова плаћања школарине (документ потписују искључиво ректор/председник академије/директор);
  • Letter of Intent – писмо о намерама којим се гарантује да ће одлазним студентима унутар мреже у потпуности бити признат период студирања на партнерској установи (овај документ може потписати и представник факултета – декан или лице овлашћено за међусобно признавање, али уз сагласност ректора/председника академије/директора).
  • Информације о студијском програму на енглеском језику (curriculum), који садржи информације о ЕСПБ бодовима (мoгуће је приложити у виду линка).

Документа Letter of Endorsement и Letter of Intent се генеришу у систему, садрже QR код, назив установе, информације о мрежи и име локалне контакт особе (локалног CEEPUS координатора).

Све високошколске установе које учествују у мрежама које су активне у текућој академској години (било да су у улози координатора читаве мреже, било да су у улози партнера), током процеса пријаве мрежа за академску 2023/24. годину, морају приложити нов Letter of Intent.

Документа Letter of Endorsement и curriculum није потребно прилагати изнова, осим уколико није дошло до промена (попут нпр. измене локалне контакт особе, измене назива и трансформација партнерске установе).

Нова документа Letter of EndorsementLetter of Intent и curriculum прилажу све установе:

  1. уколико се прикључују раду неке мреже;
  2. у случају формирања нове мреже;
  3. у ситуацији када мрежа није активна током текуће академске године.

Осим наведених докумената, у појединим ситуацијама, од координатора мрежа ће се тражити да приложе и додатну документацију, о чему је више информација доступно у Водичу на званичном веб-сајту CEEPUS програма.