Правилник о начину и поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа Јун
2020
Правилник о извођењу приступног предавања Јул
2023
Правилник о начину и динамици достављања података у информациони систем универзитета Март
2019
Правилник о спровођењу платформе за отворену науку Март
2019
Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота Мај
2018
Правилник о раду комисије за обезбеђење и унапређење квалитета Јул
2021
Правилник о организацији, стандардима и поступцима за обезбеђење и напређење квалитета рада Јул
2021
Правилник о поништавању диплома Април
2021
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Мај
2022
Правилник о коришћењу мултимедијалне платформе за електронско учење Децембар
2023
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената Мај
2022
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала Мај
2022
Правилник о буџетском рачуноводству Мај
2022
Правилник о заштити података о личности Мај
2022
Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Децембар
2022
Правилник о докторским студијама Март
2019
Правилник о докторским студијама – стари програм Јул
2007
Правилник о учешћу универзитета у кредитној мобилности програма ЕРАЗМУС+ Мај
2016
Правилник о ближим условима за избор у звање наставника (пречишћен текст) – објављен 30.03.2023. године Март
2023
Правилник о поступку провере докторских дисертација на плагијаризам Октобар
2022
Правилник о раду и организацији Студентског парламента Децембар
2021
Правилник о признавању страних високошколских исправа Мај
2018
Правилник о раду етичке комисије и етичких одбора Мај
2018
Правилник о канцеларијском и архивском пословању Децембар
2019
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената Октобар
2019
Правилник о решавању стамбених потреба запослених Септембар
2015
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Децембар
2015
Правилник о додели признања Фебруар
2015
Правилник о коришћењу Академске рачунарске мреже Универзитета Септембар
2014
Правилник о за израду и одржавање веб презентације Универзитета и факултета из његовог састава Септембар
2014
Правилник о условима избора и начину ангажовања гостујућег професора Јун
2013
Правилник о упису студената на студијске програме Јул
2008
Правилник о студентском вредновању (евалуацији) студија и педагошког рада наставника Април
2008
Правилник о спровођењу избора за студентски парламент Април
2008
Правилник о самовредновању Јул
2008
Правилник о организацији и раду центра за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања Јул
2008
Правилник о организацији и раду Библиотеке Јул
2008
Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Јул
2007
Правилник о преношењу ЕСПБ бодова Јул
2008
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту Јул
2008
Правилник о наставној литератури Јул
2008
Правилник о доношењу студијског програма Јул
2008
Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора “ЕМЕРИТУС-а” Октобар
2007
Правилник о дисциплинској одговорности студената Април
2008
Правилник о давању сагласности за рад у другој високошколској установи Јул
2008
Правилник о поклонима запослених Новембар
2019
Правилник о управљању сукобом интереса Новембар
2019
Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма Децембар
2019
Правилник о организационом оквиру сарадње Универзитета и алумниста са Планом комуникације Јануар
2024
ЕСПБ обрасци
Образац захтева за издавање дипломе – основне и први степен
Образац захтева за издавање дипломе – магистарске
Образац захтева за издавање дипломе – докторске по старом
Образац захтева за издавање дипломе за основне академске студије
Образац захтева за издавање дипломе за мастер академске студије
Образац захтева за издавање дипломе за докторске академске студије
Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – стари образац
Сажетак извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника – нови
Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника (наука) – нови
Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника (уметност) – нови
Изјава о ауторству
Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада
Изјава о коришћењу
Захтев за давање сагласности на извештај о предлогу теме докторске дисертације
Захтев за давање сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији
Образац 1 (Докторске дисертације)
Образац 2 (Докторске дисертације)
Образац 2а (Докторске дисертације)
Образац 3 (Докторске дисертације)
Образац 3а (Докторске дисертације)
Образац 4 (Докторске дисертације)
Образац 5 (Докторске дисертације)
Образац 6 (Докторске дисертације)
Образац 7 (Докторске дисертације)
Образац 8 (Докторске дисертације)
Модел и упутство – Избор у звање
Образац 1 (Признавање страних високошколских исправа)
Образац 2 (Признавање страних високошколских исправа)
Образац 1 (Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота)
Образац 2 (Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота)
Образац 2а (Правилник о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су навршили 65 година живота)
Образац 1 – Извештај о провери на плагијаризам докторске дисертације
Образац 2 – Оцена ментора о Извештају о провери оригиналности докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта

Одговорно лице за заштиту података о личности је Мира Гурешић (mira.guresic@pr.ac.rs).